હમ્બો હમ્બો વિંછૂડો

અરરર માડી રે! છાણાં વીણવા ગઈ’તી રે મા વિંછૂડો, હમ્બો હમ્બો વિંછૂડો મને ટચલીએ ટચકાવ્યો રે વિંછૂડો મા વિંછૂડો, હમ્બો હમ્બો વિંછૂડો મારા સસરાજીને તેડાવો રે મા વિંછૂડો, હમ્બો હમ્બો વિંછૂડો મારા જેઠજીને તેડાવો રે મા વિંછૂડો, હમ્બો હમ્બો વિંછૂડો મારા પરણ્યાને તેડાવો રે મા વિંછૂડો, હમ્બો હમ્બો વિંછૂડો વિંછૂડાના ઝેર ઉતરાવો રે મા વિંછૂડો, હમ્બો હમ્બો વિંછૂડો

  • : shreekant@yahoo.com
  • : 9568924369
  • : શ્રિકાન્ત
  • : ડૉ. મહેશ રાવલ