સ્વૈછીક ગૌદાન

જો તમે દાન કરવા માંગતા હોય તો સંપર્ક કરો :

શ્રી રામભરોસે ગૌસેવા મંડળ – કુંકાવાવ.

તા – કુંકાવાવ.

જી – અમરેલી.

ગુજરાત.

બેંક માહિતી :

બેંક એકાઉન્ટ નામ : શ્રી રામભરોસે ગૌસેવા મંડળ

બેંક એકાઉન્ટ નંબર : ૦૩૫૪૦૨૦૦૦૦૦૦૧૫.

બેંક : બેંક ઓફ બરોડા – કુંકાવાવ શાખા.