સ્વયં સેવક મંડળ

          (1) શ્રી જલારામ યુવક મંડળ

          (2) શ્રી દ્વારકેશ યુવક મંડળ

          (3) શ્રી સ્વામિનારાયણ યુવક મંડળ

          (4) શ્રી હરીશરણાગતિ મંડળ

          (5) શ્રી ગૌશાળા ધૂન મંડળ

          (6) શ્રી ભવાની ગ્રુપ,ઘનશ્યામનગર

          (7) શ્રી ભગતશેરી મિત્રમંડળ

          (8) શ્રી આયર્ન ગ્રુપભક્તિ મંડળ

          (9) શ્રી મઢી ગ્રુપ, જીનપ્લોટ

          (10) શ્રી સરદાર પટેલયુવક મંડળ

          (11) શ્રી પરશુરામ યુવકમંડળ