વેબકિંગ ટીમ

પ્રોજેકટ પ્લાનીંગ :

મનુભાઇ ઉનડકટ

 


કનટેન્ટ કલેકશન :

પ્રશાંત જોષી
આશિષ કુંબાવત
હિતેશ ટાઢાણી
યોગેશ સુચક(વાસણવાળા)
દિવ્યેશ જોષી
હર્ષદભાઇ મહેતા
વેબકિંગ ટીમ

કનટેન્ટ એડીટીંગ :

વૈશાલી ઉનડકટ
મધુબેન ઉનડકટ (લાયબ્રેરીયન)
પ્રશાંત જોષી
વેબકિંગ ટીમ

ડીઝાઇનીંગ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ :

પારશ ભટ્ટ
સેજલ ગેવરીયા
વેબકિંગ ટીમ

ફોટોગ્રાફી :

વેબકિંગ ટીમ
નિલકંઠ સ્ટુડીયો
સ્વાતિ સ્ટુડિયો
જીતુ સોજિત્રા (સ્ટાઇલ સ્ટુડિયો)

કન્ટેન્ટ ટેસ્ટીંગ :

જે. ડી. સાહેબ

કુરિયર સર્વિસ :

મિડવે કુરિયર સર્વિસ