વધુ માહિતી

શિક્ષણ

-> એસ.એસ.સી પછી શું ?

-> એચ.એસ.સી પછી શું ?

-> લોન અને શિષ્યવ્રુતિ

-> ગુજકેટ(ગુજરાત કોમન એંન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ)

-> નોકરી માટે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા

-> ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ

-> ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશનરના ટેલીફોન નંબર

-> જિલ્લા શિક્ષણની ઓફીસો

-> રાજ્ય સરકારની શિક્ષણ વિભાગની વેબ સાઇટ

-> કેન્દ્ર સરકારની શિક્ષણ વિભાગની વેબ સાઈટ

-> અગત્યના ફોન નંબરો

 

 

 

 

 
અન્ય માહિતી

-> ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ કેસ સ્ટેટસ

-> ગુજરાત હાઈ કોર્ટ કેસ સ્ટેટસ

-> ગુજરાત સરકારની અધિકૃત વેબસાઈટ

->ગુજરાત વિધાનસભાની વેબસાઈટ

-> જિલ્લાઓની વેબસાઈટો

-> રોજગાર નિયામક કચેરી

-> સરકારી કર્મચારીઓના પેન્શનની વિગતો

-> ઈ-ગ્રામ વિશ્વ ગ્રામ

-> લેબર

-> ઈન્કમ ટેક્ષ

-> એક્ષસાઈઝ અને કસ્ટમ

-> સર્વિસ ટેક્ષ

-> પાસપોર્ટ

-> રીઝર્વ બેંક

-> પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ

 

 
કૃષિ

-> સોઈલ હેલ્થ કાર્ડ

-> કૃષિ પેદાશ

-> ગુજરાત રાજ્ય ના બિયારણ મંડળની વિગત

-> કૃષિ માટે ઉપયોગી ખાતર

-> ખાતર વિભાગ ભારત સરકાર

-> ગુજરાત ગ્રીન રિવોલ્યુશન કંપની

-> ગુજરાત રાજ્યમાં બજાર સમિતિઓનો વ્યાપ અને વિકાસ

-> પાક આયાત નિકાસ ની વ્યવસ્થા

-> ખેતીવાડી બજાર પ્રમાણે રોજીંદા ભાવો

-> ખેતીવાડી બજાર પ્રમાણે પાછલા અઠવાડિયાના ભાવો

-> બજાર સમિતિઓ

 

 

 

યુટીલીટી

-> બસનું સમય પત્રક

-> બસ ના ભાડાની માહિતી

-> ઓન લાઈન રેલ્વે ટિકિટ બુકીંગ માટે

-> રેલ્વેની સઘળી માહિતી માટે

-> રેલ્વે ભાડાની માહિતી

-> એર ઈન્ડિયા

-> જેટ એરવેઝ

-> કીંગ ફીશર

-> યાત્રા

-> બીએસએનએલ

 
સરકારી યોજનાઓ

-> કુટિર અને ગ્રામોદ્યોગ વિભાગની યોજનાઓની ઓનલાઈન અરજી કરવા

-> કુટિર અને ગ્રામોદ્યોગ વિભાગની અરજી ની સ્થિતિ

-> અનુ. જાતિ અને અનુ. જન જાતિ

-> ખેડૂત

-> અપંગ નિરાધાર

 

 

 

 
ગરીબો માટે યોજના

-> ગરીબી રેખા નીચે જીવતા લોકો માટે યોજનાઓ

-> મુખપૃષ્ઠગરીબી રેખા નીચે જીવતા લોકો માટે ગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકોની યાદી

-> ગરીબી રેખા નીચે જીવતા લોકો માટેના અરજીપત્રકો

 

 

 

 

 

ખેડૂતો માટે

-> ખેડૂતો માટે યોજના

 

 
બાળકો માટે

-> પોલિયો અભિયાન

->મમતા દિવસ

 
જમીન

-> જંત્રી-સ્ટેમ્પડ્યૂટીની ગણતરી

વિધાર્થીઓ માટે

-> વિધાર્થીઓ માટે યોજના

 

 

 
મહિલાઓ માટે

-> ચિરંજીવી યોજના

-> જનની સુરક્ષા યોજના

-> દિકરી યોજના

 
આર ટી ઓ / RTO

-> RTO ના દરોનું માળખું

-> શીખાઉં લાયસન્સ માટેની પરીક્ષા

અરજી માટેનું માર્ગદર્શન

-> અરજીઓના નિકાલ માટે કોને મળશો?