રેખા બેન

યાદ રાખો કે પૈસો માનવીનું સર્જન કરતો નથી, પરંતુ માનવી જ પૈસાનું સર્જન કરે છે.

  • : rekha@yahoo.com
  • : પુરુરાજ જોષી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *