પાતળી પરમાર

માડી હું તો બાર બાર વરસે આવિયો માડી મેં’તો નવ દીઠી પાતલડી પરમાર રે જાડેજી મા, મોલ્યુંમાં દીવડો શગ બળે રે લોલ દીકરા, હેઠો બેસીને હથિયાર છોડ રે કલૈયા કુંવર, પાણી ભરીને હમણાં આવશે માડી હું તો કૂવા ને વાવ્યું જોઈ વળ્યો માડી મેં’તો નવ દીઠી પાતલડી પરમાર રે જાડેજી મા, મોલ્યુંમાં દીવડો શગ બળે રે લોલ દીકરા, હેઠો બેસીને હથિયાર છોડ રે કલૈયા કુંવર, દળણું દળીને હમણાં આવશે માડી હું તો ઘંટી ને રથડાં જોઈ વળ્યો માડી મેં’તો નવ દીઠી પાતલડી પરમાર રે જાડેજી મા, મોલ્યુંમાં દીવડો શગ બળે રે લોલ દીકરા, હેઠો બેસીને હથિયાર છોડ રે કલૈયા કુંવર, ધોણું ધોઈને હમણાં આવશે માડી હું તો નદીયું ને નાળાં જોઈ વળ્યો માડી મેં’તો નવ દીઠી પાતલડી પરમાર રે જાડેજી મા, મોલ્યુંમાં દીવડો શગ બળે રે લોલ એની બચકીમાં કોરી બાંધણી એની બાંધણી દેખીને બાવો થાઉં રે ગોઝારી મા, થાઉં રે હત્યારી મા મોલ્યુંમાં આંબો મોરિયો એની બચકીમાં કોરી ટીલડી એની ટીલડી દેખીને તિરશૂળ તાણું રે ગોઝારી મા, તાણું રે હત્યારી મા મોલ્યુંમાં આંબો મોરિયો

  • : rekha@yahoo.com
  • : 9448787455
  • : રેખા બેન
  • : અંકિત ત્રિવેદી