ગૌરવ

તમે સુખી હો છતાં તમને તમારા સુખનું કારણ ખબર ન હોય… તો માની લેજો કે તમે ખરેખર બહુ સુખી છો

  • : gaurab@yahoo.com
  • : ભાનુપ્રસાદ ત્રિવેદી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *