ગોવિન્દ ભાઈ

બીજા જયારે આપણે તેમના અંગે જે પ્રમાણેની ધારણા કરી હોય તેની વિરુદ્ધ વર્તન કરે ત્યારે આપણે શંકા થાય છે અને આ શંકા એ સંબંધોમાં તકરારનું પ્રથમ ચરણ છે

  • : govind@yahoo.com
  • : 9625484512
  • : સુરેન ઠાકર

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *