ગઝલ

તમારી ગઝલ એડ કરવા માટે નીચેનુ ફોર્મ ભરી શકો છો.

*ફરજીયાત
  •  


ટાઈપીંગ કરવામાં મુશ્કેલી તો અહી કલીક કરો


~
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
=
backspace
TAB
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
{
}
caps Lock
a
s
d
f
g
h
j
k
l
;
enter
shift
z
x
c
v
b
n
m
,
.
/
shift
\
ctrl
alt
space
alt
ctrl

Example set for character
કા કિ કી કુ કૂ કે કૈ કો કૌ કં કઃ
ka kaa ki kI ku kU ke kai ko kau kaM ka shift + :
Digits
Character Displayed
Your Keyboard
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Consonants
ka
kha
ga
gha
cha
Cha
ja
za
Ta
Tha
Da
Dha
na
ta
tha
da
dha
na
pa
fa
ba
bha
ક્ષ
ma
ya
ra
la
la
ha
La
sha
Sha
sa
xa
Vowels
અં અઃ
a aa i ee u U E ai o au aM a shift + :
Specials/Accents
Character Displayed
શ્ર
ગં
Your Keyboard
shra
gaM
R

વિગત: અત્યારે કોઇ વિગત નથી.