ક્રિશ્ના બેન

જ્યાં માત્ર સ્વાર્થની જ બોલબાલા હોય છે ત્યાં કોઈ વાત લાંબી ચાલતી હોતી નથી, પરંતુ, જ્યાં પ્રેમ અને લાગણીને પ્રાધાન્ય અપાતુ હોય ત્યાં કોઈ વાત ટુંકેથી પતતી હોતી નથી.

  • : krishna@yahoo.com
  • : યામિની ગૌરાંગ વ્

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *